VN-klimaattop brengt geen doorbraak

Milieuorganisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het magere resultaat van de VN-klimaattop in Polen. Die is zaterdag in Poznan zonder veel concreet resultaat geëindigd.
De belangrijkste uitkomst van Poznan is dat er meer bijeenkomsten over de opwarming van de aarde nodig zijn om eind volgend jaar in Kopenhagen overeenstemming te bereiken over een opvolger van het zogeheten Kyotoprotocol tegen het broeikaseffect, dat in 2012 afloopt.
Mileuorganisatie Oxfam noemde de top in Poznan “een beschamende vertoning door gebrek aan vooruitgang”, aldus een woordvoerder. VN-klimaatdirecteur Yvo de Boer toonde zich echter hoopvol gestemd. “Het is duidelijker geworden waar we aan moeten werken om van Kopenhagen 2009 een succes te maken.”
De VN-klimaattop – die bedoeld was om een akkoord in Kopenhagen volgend jaar voor te bereiden – werd zaterdagochtend na bijna twee weken onderhandelen officieel beëindigd. De belangrijkste uitkomst is dat er meer doelgericht overleg komt om in Kopenhagen een opvolger van het zogeheten Kyotoprotocol tot stand te brengen.
De derdewereldlanden hebben weinig vooruitgang geboekt in het binnenhalen van meer geld en technieken van westerse industrielanden. Die kunnen daarmee hun uitstoot van broeikasgassen afkopen. Milieuorganisatie Oxfam beschuldigt de rijke landen van tegenwerking, terwijl de ontwikkelingslanden zich juist opmerkelijk flexibel toonden om tot een akkoord te komen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.
Ondanks tegenstand van westerse industrielanden is overeengekomen dat in de loop van 2009 het adaptatiefonds in werking zal treden. Westerse industrielanden moeten naar verwachting 40 miljard dollar (bijna 30 miljard euro) per jaar leveren aan dat nieuwe fonds, zodat derdewereldlanden over geld beschikken om zich voor te kunnen bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Over de hoogte van het jaarlijkse bedrag konden partijen in Poznan geen overeenstemming bereiken. Onder meer Zweden heeft voor het fonds financiële toezeggingen gedaan.
Oxfam noemt het een belangrijke beslissing dat het adaptatiefonds er na tien jaar onderhandelen toch komt, al is het maar een kleine stap voorwaarts. “De bal ligt nog steeds daar waar het geld voor het fonds vandaan moet komen. Het is noodzakelijk dat het geld er ook komt; het is er nog niet.”
Er lag vrijdag een voorlopige overeenkomst op tafel over het toekennen van geld aan derdewereldlanden, maar de EU, Canada, Australië en Rusland blokkeerden dat tijdens de laatste uren van de onderhandelingen. Oxfam: “Een groot aantal ontwikkelingslanden keurde deze harde opstelling van de rijke landen luid en duidelijk af.”
[Reformatorisch Dagblad]

Staatssecretaris Timmermans: desnoods ’s nachts dooronderhandelen over klimaat

De leiders van de Europese Unie moeten deze weeks desnoods ’s nachts door onderhandelen als ze het niet eens kunnen worden over het klimaatplan dat op tafel ligt. Er moet geen tweede lezing komen, want dan is de Europese Unie niet op tijd klaar voor de internationale klimaatonderhandelingen in Kopenhagen volgend jaar.
Dat zei staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De regeringsleiders van de 27 lidstaten praten donderdag en vrijdag over de ambitieuze plannen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent terug te dringen.
Belangrijk twistpunt is de hoeveelheid geld die industrieën via een veiling moeten betalen voor hun emissierechten. Hoewel de huidige EU-voorzitter al meer water bij de wijn heeft gedaan dan Nederland lief is, wordt er in Brussel rekening gehouden met een extra EU-klimaattop als men er deze week niet uitkomt.
[ANP]

Tweede Kamer: minister Cramer neigt te veel naar concessies

Een Europees klimaatakkoord is broodnodig, anders staat de Europese Unie minder sterk bij de internationale klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan.
Milieuminister Jacqueline Cramer zei dit dinsdag in de Tweede Kamer. Zij verdedigde zich daar tegen kritiek dat zij te veel concessies heeft gedaan in de onderhandelingen in EU-verband die eind deze week moeten leiden tot een klimaatakkoord op de Europese top in Brussel.
Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft Nederland, in plaats van de door Cramer beloofde harde opstelling, “een plas water bij de wijn” gedaan.
Cramer hamerde erop dat daar een deal moet worden gesloten:

“Mijn inzet is keihard geweest. Maar om een akkoord te sluiten, moet je onderhandelen. Wij zullen zo lang mogelijk proberen aan die positie vast te houden.”

Die positie betekent niet toegeven aan Polen en Duitsland, die respectievelijk hun elektriciteitssector en industrie niet willen laten betalen voor het uitstoten van CO2.
Zij reageerde afwijzend op een suggestie van PvdA-Kamerlid Diederik Samsom, een partijgenoot, om in Poznan haar EU-collega’s bijeen te roepen.

“In Brussel moet witte rook uit de kamer komen.”

[ANP]

Minister Van der Hoeven: gratis CO2-rechten aanvaardbaar

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vindt het aanvaardbaar dat een groot deel van de Europese industrie gratis CO2-emissierechten krijgt, zoals een EU-compromis voorstelt.
De minister ziet in de economische tegenwind alle reden om af te zien van eerdere plannen om de meerderheid van de industrie te laten betalen voor de rechten. “Zeker in deze tijd moet je de industrie niet over de rand duwen”, zei Van der Hoeven maandag na EU-beraad met collega’s uit andere EU-landen.
Volgens schattingen wordt wel 90 à 96 procent van de Europese industrie uitgezonderd van plannen om emissierechten te kopen op een veiling. Vooral Duitsland, dat veel zware industrie heeft, wil veel uitzonderingen.

“Wat ik niet aanvaardbaar vind, is als de EU zou tornen aan het doel om 20 procent minder CO2 uit te stoten in 2020. Dat gebeurt ook niet. Veilen is volgens ons het beste systeem om rechten te verdelen. Maar op een gegeven ogenblik moet je tot een compromis kunnen komen.”

Milieuminister Jacqueline Cramer pleitte zondag juist voor het overeind houden van het veilen van emissierechten. Maar zij bespeurt geen licht tussen haar standpunt en de opstelling van Van der Hoeven. Cramers woordvoerder:

“Van der Hoeven zegt ook dat veilen het beste systeem is, maar we moeten tot een compromis komen. Een milieuminister legt andere accenten dan een minister van Economische Zaken. Maar ook voor Cramer staat buiten kijf dat goed moet worden gekeken naar de belangen van de industrie.”

Welke andere maatregelen in de plaats komen, wil Europa het doel van 20 procent CO2-reductie in 2020 halen, “daarover gaan we praten in Poznan”. Hij doelt op de VN-klimaattop, waar Cramer later deze week aanschuift bij de onderhandelaars.
Europarlementslid Dorette Corbey (PvdA) is het eens dat bijvoorbeeld noodlijdende staalbedrijven nu geen extra kosten voor CO2-rechten kunnen dragen.

“Het is wel belangrijk dat het systeem er goed staat. In 2012 kunnen we dan kijken welke sectoren moeten meedoen.”

[ANP]

Staatssecretaris Timmermans: Frankrijk tot uiterste gegaan over klimaatakkoord

Huidig EU-voorzitter Frankrijk heeft volgens staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken alles gedaan wat menselijkerwijs mogelijk is om een compromis te bereiken over een pakket maatregelen voor klimaat en energie. Timmermans ziet weinig ruimte om nog verder te gaan, zei hij maandag in Brussel.
Meer concessies doen zou de doelstelling om de uitstoot van broeikasgas in 2020 met 20 procent te verminderen in gevaar brengen, waarschuwde de bewindsman.
Eind deze week moeten de EU-landen het tijdens een top in Brussel eens zien te worden over het klimaat- en energiepakket. Vooral de Oost-Europese landen, die overwegend stroom opwekken met sterk vervuilende kolengestookte centrales, liggen dwars. Maar ook steun van Duitsland, de grootste EU-lidstaat, staat nog niet vast. De Duitsers vrezen te veel nadelige gevolgen voor hun industrie.
Het EU-plan houdt onder meer in dat bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-emissierechten. Daarmee zouden vele miljarden euro’s gemoeid zijn. Maar Duitsland, en ook Italië, zijn bang dat hun bedrijfsleven het daardoor veel moeilijker krijgt dan concurrenten elders in de wereld.
In een compromistekst die de Fransen vorige week produceerden, zijn de oorspronkelijke voornemens over het veilen van emmissierechten flink afgezwakt. Toch slaagde de Franse president Nicolas Sarkozy er afgelopen weekend niet in de Oost-Europese lidstaten over de streep te trekken. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel dreigde maandag nog tegen het klimaatplan te zullen stemmen als daardoor werkgelegenheid in gevaar komt.
Timmermans ziet niettemin mogelijkheden voor een compromis tijdens de EU-top. Van een extra top eind deze maand, als het deze week niet lukt, zei hij nog niets gehoord te hebben.
[ANP]

Klimaattop moet basis leggen voor nieuw Kyoto

In het Poolse Poznan wordt vanaf maandag bijna twee weken lang koortsachtig vergaderd over het klimaat. Op de 14e VN-Klimaatconferentie moet de basis gelegd worden voor de opvolger van het Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt.
De eerste week van de top komen voornamelijk ambtenaren bij elkaar. Pas in de tweede week schuiven de ministers aan. Namens Nederland neemt Jacqueline Cramer (Milieu) deel aan het overleg. Op 12 december moeten alle partijen het eens zijn.
Eind 2009 moet dan in het Deense Kopenhagen een nieuw internationaal verdrag over het milieu gesloten worden. Kyoto werd door de Amerikanen naar de prullenbak verwezen, China en India ratificeerden het protocol maar leefden het niet na. Het is cruciaal voor het slagen van een nieuw verdrag dat deze drie grootvervuilers zich achter de overeenkomst van Kopenhagen scharen.
Waarnemers denken dat de nieuwe president Barack Obama van de Verenigde Staten wel oren heeft naar het steunen van het nieuwe verdrag. Of China en India uiteindelijk overstag zullen gaan, is zeer de vraag. Zij eisen toegang tot nieuwe technologieën om hun uitstoot te verminderen in ruil voor deelname aan het verdrag.
[ANP]

Klimaatverandering kost Latijns-Amerika miljarden

De Wereldbank heeft berekend dat de landen in Latijns-Amerika en de Caraïben miljarden euro economische schade zullen oplopen door de klimaatwijziging. Latijns-Amerikaanse politici verwachten een extra inspanning van de geïndustrialiseerde landen om die crisis te lijf te kunnen gaan.
Stormen, droogte en overstromingen zullen de landen in Latijns-Amerika en de Caraïben minstens 0,6 procent van hun bruto binnenlands product kosten. Dat zegt een studie van de Wereldbank die afgelopen vrijdag gepresenteerd werd op een Latijns-Amerikaans congres over de uitdagingen van de globale financiële en klimaatcrisis. Het rapport stelt dat het bruto binnenlands product van de getroffen landen elke tien jaar met twee percent zal dalen als de frequentie van natuurlijke rampen toeneemt van één grote ramp per vier jaar naar één catastrofe elke drie jaar.
Volgens het rapport is de gemiddelde temperatuur in Latijns-Amerika tijdens het laatste decennium gestegen met 0,1 graden Celsius. Bovendien heeft het continent de laatste tien jaar moeten afrekenen met uitzonderlijk sterke orkanen, overstromingen in Zuid-Brazilië, Paraguay en Uruguay en droogte in Chili, Zuidwest-Argentinië en Peru.
» lees verder: Mondiaal Nieuws

VN-rapport: aarde warmt 2 graden extra op zonder smog Azië

Boven grote steden in Azië hangen dikke bruine wolken vol roetdeeltjes, ozon en chemicaliën die klimaatverandering maskeren en een ernstige, wereldwijde bedreiging vormen voor mens en milieu.
Het UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, schrijft in het gisteren gepubliceerde rapport Atmospheric Brown Clouds dat deze luchtvervuiling leidt tot toenemende gezondheidsproblemen, waardoor alleen al in India en China jaarlijks zo’n 350.000 mensen vroegtijdig sterven door ademhalingsproblemen en hartklachten.
Als de bruine wolken van de ene op de andere dag zouden verdwijnen, zou de temperatuur wereldwijd 2 graden stijgen. Daarom moet volgens het UNEP de bestrijding van de smog samengaan met beteugeling van de uitstoot van broeikasgassen.
De onderzoekers constateren dat de bruine wolken in steden als Peking, Shanghai, New Delhi en Karachi 10 tot 25 procent van het zonlicht afschermen. Iedere tien jaar wordt het licht 3 tot 4 procent gedimd. Omdat een deel van het zonlicht de aarde niet bereikt, lijkt het alsof de wolken klimaatverandering tegengaan.
» lees verder: NRC

Centraal Planbureau: afkopen klimaatverplichtingen goedkoopst

De kosten van het verminderen van de CO2-uitstoot met 30 procent in 2020 zijn verwaarloosbaar als Nederland dat doel volledig in ontwikkelingslanden realiseert, meldde het Centraal Planbureau donderdag.
Het kabinet legt in het actieplan Schoon en Zuinig de lat hoger dan andere landen. Ongeacht wat die doen, moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 in 2020 30 procent lager liggen dan in 1990.
De goedkoopste optie is volgens het planbureau het betalen voor emissiereductie in landen zonder een emissieplafond, met name ontwikkelingslanden.
Worden de extra kosten voor eigen rekening genomen, dan kunnen die oplopen tot 0,25 procent van het nationaal inkomen in 2020. Dat zou dit jaar neerkomen op anderhalf miljard euro, uitgaande van een nationaal inkomen van ongeveer 600 miljard.
Ook de doelstelling voor een grotere productie duurzame energie zoals wind, zon en biomassa kosten 0,2 procent van het nationale inkomen.
De Tweede Kamer praat maandag met milieuminister Jacqueline Cramer over de voortgang in het actieplan.
[ANP via Tweede Kamer]

WWF: klimaat verandert sneller dan voorheen aangenomen

Volgens een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF) verandert het klimaat sneller dan tot dusver werd aangenomen. Volgens nieuwe berekeningen van de natuurorganisatie is het mogelijk dat de Noordpool tussen 2013 en 2040 in de zomer volledig ijsvrij wordt. De zeespiegel zou tegen het eind van deze eeuw meer dan 120 centimeter kunnen stijgen.
De berekeningen van het WWF zijn daarmee veel pessimistischer dan die van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat vorig jaar nog de Nobelprijs van de Vrede won samen met Al Gore. Het IPCC voorspelt bijvoorbeeld een zeespiegelstijging van 59 centimeter.
De gevolgen van de klimaatverandering zullen in Nederland merkbaar zijn door onder meer een toename van het aantal en de intensiteit van stormen boven de Britse eilanden en de Noordzee. Dit zal leiden tot grotere schade in West- en Centraal-Europa, aldus het WWF.
In Luxemburg komen maandag de ministers van Milieu van de Europese Unie bijeen. Zij bespreken het Europese klimaatplan. In december moet daarover een compromis zijn bereikt tussen de ministers en het Europees Parlement.
[Nu.nl]