India gaat investeren in duurzame energie

India gaat klimaatverandering te lijf door meer te investeren in zonne-energie en andere duurzame energiebronnen, zonder dat dit ten koste gaat van economische groei. Dat staat in een nationaal actieplan tegen klimaatverandering dat maandag door minister-president Manmohan Singh is gepresenteerd.
Zonne-energie moet een belangrijke rol gaan spelen in de Indiase energievoorziening, aldus het achtstappenplan. Ook moet de economie energie efficiënter gaan gebruiken. Daarnaast wil de regering het milieu opschonen door het water beter te beheren, duurzame landbouwproductie te bevorderen, nieuwe bomen aan te planten en door het Himalaya-gebied beter te beschermen.
In het plan worden geen concrete doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen genoemd. Opkomende economieën als India en China leveren een steeds grotere bijdrage aan de groei van de CO2-uitstoot. Volgens Singh is de Indiase uitstoot van CO2 per hoofd van de bevolking maar een fractie van de uitstoot van westerse landen.
[OneWorld]

Rode wijn uit Noord-Engeland, voorspelt professor

Binnen een paar decennia kan rode wijn afkomstig uit het noorden van Engeland het neusje van de zalm worden voor gastronomen. De klimaatsverandering kan leiden tot de ontwikkeling van uitmuntende de Cabernet-, Sauvignon- en Merlotdruiven op heuvels van Noord-Engeland, voorspelt professor Richard Selley van de Imperial College in Londen.
Selley gebruikte computermodellen van klimaatgegevens om aan te tonen of de gemiddelde temperaturen in het zuiden van Engeland met 5 graden Celsius kunnen stijgen in 2080. Selley:

“Dat zou een einde beteken aan de productie van witte wijn in de Thames en Severn Valleys, die sinds de tijd van de Romeinen als witte wijnregio’s gelden.”

Het omschakelen naar de productie van rode wijn zou zinloos zijn aangezien de temperaturen in het zuiden te hoog zullen liggen. De zuidelijke gebieden zouden dan moeten beginnen met het telen van aalbessen en rozijnen zoals in het Midden-Oosten en Noord-Afrika nu. Volgens Selley zal de Peak District en zelfs de koele bergen van Snowdonia in Wales een eerste klasse wijnregio kunnen worden.
[Het Laatste Nieuws]

Wageningse onderzoekers relativeren Meat the Truth

De veehouderij is wereldwijd verantwoordelijk voor 18 procent van de broeikasgassen. In Nederland is dat 9 procent. Dat blijkt uit het rapport Klimaat en Veehouderij van Wageningen UR, dat maandag verscheen.
De Nederlandse intensieve veeteelt is een relatief klimaatvriendelijke manier van vleesproductie, concluderen de onderzoekers.
De universiteit onderzocht de feiten gepresenteerd in de film Meat the Truth van de Partij voor de Dieren. Volgens de universiteit is de film gebaseerd op feiten, maar kan de interpretatie genuanceerder.
» download het rapport: WUR
[Omroep Gelderland]

Bacteriën bepalen hoeveel methaan rijstvelden uitstoten

Hoeveel methaan een rijstveld uitstoot, hangt grotendeels af van het soort bacteriën in de grond, schrijven Nederlandse en Duitse onderzoekers in Global Change Biology.
In natte en dus zuurstofarme grond zetten bacteriën organisch materiaal om in methaan. Rijstvelden zorgen voor een kwart van de mondiale methaanuitstoot en methaan is verantwoordelijk voor zeventien procent van het broeikaseffect.
Wetenschappers dachten altijd dat er zoveel verschillende soorten bacteriën in grond zitten, dat één bacteriesoort meer of minder weinig verschil maakt, maar dat blijkt niet te kloppen. Volgens de onderzoekers produceert rijst op de Italiaanse Po-vlakte tien tot honderd keer meer methaan dan op de bedding van de Nederlandse Waal. Het verschil zit hem in de aanwezige bacteriën. De structuur en samenstelling van de grond is verder heel vergelijkbaar, aldus onderzoeker Paul Bodelier van het Nederlands Instituut voor Ecologie.
Het planten van rijst verandert de verscheidenheid van soorten bacteriën in de grond. Bij een tweede beplanting van dezelfde grond was het verschil in methaanuitstoot tussen de Italiaanse en de Nederlandse grond die nooit eerder met rijst was beplant beduidend minder.
[Intermediair]

De stille slachtoffers van klimaatverandering

Minderheden en inheemse volken zijn de stille slachtoffers van klimaatverandering, zegt een nieuwe studie van de mensenrechtenorganisatie Minority Rights Group (MRG) International.
De onaanraakbaren (dalits) in India, de Rakhainvissers in Bangladesh, de Karamajong in Oeganda, de Sami in Scandinavië en andere minderheden zijn meer dan anderen gevoelig voor klimaatgerelateerde rampen, maar de internationale gemeenschap heeft geen oog voor hen.
De grootste problemen voor inheemse volken liggen bij massamigratie, slechte waterkwaliteit, voedselveiligheid, gezondheid, infrastructuur, milieuvervuiling en het effect van monoculturen.
Het massaal planten van biobrandstoffen wordt gezien als groene optie omdat ze minder broeikasgassen uitstoten. Maar gemeenschappen die daar wonen, worden gedwongen verhuisd en hun broodwinning wordt vernietigd om plaats te maken voor biobrandstofplantages, aldus het rapport.
» lees verder: OneWorld

EU-onderzoek: er is ruimte genoeg voor biobrandstoffen

De EU-biobrandstoffendoelstelling voor 2020 van 10% kan gehaald worden met behulp van conventionele grondstoffen en huidige technologie, zonder ingrijpende veranderingen in gebruik van landbouwgrond en gevolgen voor het milieu. Het is echter de verwachting dat alleen geavanceerde tweede generatie biobrandstoffen substantieel zullen kunnen bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissies en het verhogen van energievoorzieningszekerheid.
Dit zijn de belangrijkste conclusies van het REFUEL-project dat is uitgevoerd in opdracht van het Intelligent Energy Europe programma van de Europese Unie. Het REFUEL-project, met een looptijd van twee jaar, wordt gecoördineerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en uitgevoerd door een consortium van zeven Europese instituten met verschillende expertisevelden. Het team heeft op 14 maart het Biobrandstoffen Road Map rapport gepresenteerd tijdens de World Biofuel Markets conferentie in Brussel.
Het potentieel aan biomassa kan beschikbaar worden gemaakt zonder dat de voedsel- en diervoedervoorziening in het geding komen. Verder is het ook niet nodig om bossen, grasland en beschermde natuurgebieden om te zetten in landbouwgrond. Dit laatste is essentieel aangezien recente studies aantonen dat zulke veranderingen in grondgebruik kunnen leiden tot verliezen van koolstof in de bodem waardoor elke broeikasgasemissiereductie zou worden tenietgedaan. In de nieuwe EU-lidstaten en Oekraïne heeft de landbouw alle kansen om gewas- en veestapelopbrengsten te vergroten, waardoor landbouwgrond vrijkomt voor de teelt van grondstoffen voor bio-energie.
» lees verder: AgriHolland

“Bijensterfte erger dan opwarming aarde”

In Kennemerland is paniek onder imkers uitgebroken. De bijen hebben een rampzalige winter doorgemaakt. Driekwart van de volken is dood als gevolg van ziekten. Ook wereldwijd zijn grote problemen. De Belgische professor Frans Jacobs, werkzaam bij de universiteit van Gent en een vermaard bijendeskundige, luidt de noodklok.

“De oprukkende varroa destructor mijt zorgt voor grote bijensterfte. Economisch kan dit probleem erger worden dan de opwarming van de aarde. Want zonder bijen, geen bestuiving en geen landbouw.”

Dertig tot veertig procent van de honingbijen in de bijenkasten van de Gentse universiteit blijkt in de winter te zijn doodgegaan als gevolg van de virusziekten. Aan de Amerikaanse westkust is afgelopen drie seizoenen naar schatting zestig procent van de commerciële bijenkolonies weggevaagd, aan de oostkust zelfs zeventig procent. Professor Jacobs:

“In de mondiale rangschikking van economisch belangrijkste ‘landbouwdieren’ staan bijen op de tweede plaats. Enkel runderen brengen nog meer geld op. Bijen zijn economisch belangrijker dan varkens of kippen.”

Door de bijensterfte zou volgens de professor een derde van de mondiale landbouwproductie in gevaar komen.
In Kennemerland is de situatie niet veel anders. Pim Lemmers van de Imkervereniging Haarlem en omstreken:

“Door het mooie weer van de afgelopen dagen hebben de imkers de balans van de winter kunnen opmaken. Het is werkelijk nog nooit zo’n slechte uitwintering geweest. Ik ben er ruim dertig van de 45 ingewinterde volken kwijt. Ik ga dan ook maar postzegels verzamelen…”

Ook elders in Nederland is grote onrust ontstaan. Een bijenhouder uit het Gelderse Overloon constateerde bij het uitvliegen dat zijn bijna zestigduizend bijen op mysterieuze wijze waren verdwenen. Hij heeft geen idee waar zijn beestjes gebleven zijn. Van massale bijensterfte is daar echter geen sprake, want dode dieren trof hij niet aan. Naar de toedracht kan hij alleen maar gissen.
“Mobiele telefonie zou de oorzaak kunnen zijn”, vermoedt deze bijenhouder. De straling van gsm-masten zou het navigatiesysteem van de bijen kunnen beïnvloeden, waardoor ze de weg naar huis niet meer kunnen vinden en eitjes onbevrucht blijven.
[Haarlems Dagblad]

Biobrandstoffen veroorzaken juist meer CO2-uitstoot

Het grootschalige gebruik van biobrandstoffen beperkt niet de uitstoot van kooldioxyde, zoals bedoeld, maar vergroot die juist. Dit schrijven Amerikaanse wetenschappers in twee artikelen in het digitale weekblad Science Express.
Op zich is het gebruik van biobrandstoffen niet verkeerd, vinden de onderzoekers. Biobrandstoffen zijn op zich goed voor een lagere uitstoot van CO2 dan fossiele brandstoffen. Maar het grootschalige gebruik van biobrandstoffen kent een aantal bijkomende problemen, die de remedie erger dreigen te maken dan de kwaal, zo stellen ze.
Door de sterke inzet op biobrandstoffen van dit moment worden grote arealen land extra – naast het gewone landbouwareaal – in cultuur gebracht. Met name in Brazilië, Zuidoost-Azië en de Verenigde Staten worden grote gebieden met voorheen (natuur)graslanden, bos en oerwoud ingezet voor de teelt van mais, palmolie of anders grondstoffen voor biobrandstoffen.
Door de ontginning en het intensievere gebruik van deze gronden wordt extra CO2 de lucht in geblazen. Daarbij wordt door het gebruik van de betreffende gronden ook meer geploegd en kunstmest gebruikt, wat ook goed is voor extra CO2-uitstoot. Volgens de onderzoekers dreigt hierdoor binnen dertig jaar de CO2-emissie zelfs te verdubbelen en bestaat het risico dat de aarde bijna 170 jaar lang met deze nu nog goeddeels vermijdbare gevolgen blijft zitten. Volgens de onderzoekers is het dus goed om nu de bakens te verzetten, nu het nog kan, en in te zetten op andere energiebronnen.
[Agrarisch Dagblad]

Voedselproductie neemt af door klimaatverandering

De agrarische problemen door klimaatverandering zullen de komende twee decennia waarschijnlijk in zuidelijk Afrika, India en Pakistan de meeste schade veroorzaken, aldus onderzoekers.
Het theoretische verband tussen klimaatverandering en agrarische productie wordt door veel wetenschappers onderschreven. Afgelopen november verscheen een klimaatrapport van het UNDP, de VN-ontwikkelingsorganisatie, dat gewag maakt van sterk afnemende landbouwopbrengsten in Afrika onder invloed van toenemende droogte. Mede hierdoor verwacht het UNDP in deze eeuw omvangrijke stromen klimaatvluchtelingen.
Het nieuwe onderzoek, dat vorige week is gepubliceerd in Science, heeft het effect van regionale klimaatvoorspellingen tot 2030 gespecificeerd voor de gekweekte gewassen in specifieke ontwikkelingslanden.
Vooral landen met een grote afhankelijkheid van maïs blijken kwetsbaar. In Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland, Zambia en Zimbabwe zal droogte en temperatuurstijging de totale productie van maïs per hectare met minimaal 30 procent verlagen.
Ook in het Zuid-Aziatische subcontinent kan de afname van landbouwopbrensten in de komende twintig jaar significant zijn. In Pakistan, Nepal, India en Sri Lanka zal de opbrengt van gierst, maïs en rijst per hectare met minimaal 5 procent afnemen, aldus de onderzoekers. In dezelfde regio’s in Afrika en Azië neemt de vraag naar voedsel, door voortzettende bevolkingsgroei, in dezelfde periode toe.
[Hier.nu]

Afrikaanse wetenschappers: biobrandstof vergroot hongerprobleem

Bij de start van de conferentie van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in het Duitse Lübeck hebben afgevaardigden van Afrikaanse landen gewaarschuwd voor de stijgende voedselproblemen door het verbouwen van planten die voor energiewinning bestemd zijn. Het hongerprobleem moet parallel met het klimaatprobleem opgelost worden, zo zei de Soedanese wetenschapper Balgis Osman-Elasha in de marge van de openingsplechtigheid.
Aan de conferentie over hernieuwbare energie nemen 120 wetenschappers uit 50 landen deel. Ze willen een tekst voorbereiden die bij de volgende zitting van het IPCC in april in Boedapest voorgelegd zal worden.
De productie van biobrandstof uit planten wordt vooral in Afrika kritisch benaderd. Klimatoloog Ogunlade Davidson uit Sierra Leone:

“Er ontstaat op die manier een concurrentie om de weinige goede gronden en het kostbare water. Daarom zouden we ons moeten concentreren op het gebruik van agrarische reststoffen als hout- en suikerrietafval om aan energiewinning te doen.”

De wetenschappers zullen in 13 verschillende werkgroepen onderzoeken wat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen als wind, zon en planten kost en welke effecten dat gebruik heeft op het CO2-gehalte in de atmosfeer.
[Het Laatste Nieuws]